Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti GRIMALDI s.r.o.

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane vystupuje obchodná spoločnosť GRIMALDI s.r.o., so sídlom č. 253, 930 39 Čenkovce, IČO: 47 378 671, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 32335/T ako predávajúci (ďalej len ako „predávajúci“) a na strane druhej vystupuje kupujúci (ďalej len ako „kupujúci“).
 • Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 • Spotrebiteľom je pre účely týchto VOP fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • Podnikateľom sa pre účely týchto VOP rozumie:
 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • Podnikateľom sa taktiež pre účely týchto VOP rozumie ten, kto v súlade s bodom 1.4 týchto VOP koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), v tom prípade berie na vedomie, že na jeho osobu sa vzťahujú pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
 • Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
 • Tovarom sú všetky produkty označené platnou predajnou cenou a zverejnené na webovej stránke predávajúceho eroticworld.store.
 • Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj s ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
 • Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou kúpnou zmluvou, má prednosť text individuálnej kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok.
 • Kupujúci berie na vedomie, že kúpou tovarov z ponuky predávajúceho mu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Článok II.

Kúpna zmluva

 • Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy sa rozumie odoslanie záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatie predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom zaslaným na zadaný e-mail. V informačnom e-maily kupujúci nájde odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho resp. tieto listiny budú v elektronickej podobe pripojené k informačnému e-mailu.
 • Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Kupujúcemu je odoslaný originál faktúry, opatrenej odtlačkom pečiatky a podpisom predávajúceho v elektronickej forme.
 • Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je proces uzavretia kúpnej zmluvy zrozumiteľne a jasne opísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať a v prípade potreby opraviť, doplniť alebo zrušiť.
 • Ak sú kupujúcim objednávané služby, tak týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

 

Článok III.

Objednávka

 • Objednávka vzniká výberom tovaru resp. tovarov kupujúcim v e-shope (internetovom obchode) predávajúceho na webovej stránke eroticworld.store, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a potvrdením procesu objednávania, pričom pre účely vybavenia objednávky zo strany predávajúceho je nevyhnutné vyplniť údaje požadované v objednávke a zvoliť spôsob dopravy a platby za objednaný tovar.
 • Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
 • Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného resp. objednaných tovarov a berie na vedomie, že odoslaná objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 • Kupujúcemu je po odoslaní riadne a úplne vyplnenej objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia a zaevidovania objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením o kúpe tovaru.
 • Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky sa zaväzuje k prevzatiu objednaného tovaru a k zaplateniu kúpnej ceny.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo určiť objednávku za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, pričom o takomto postupe bude kupujúci bezodkladne informovaný.

 

Článok IV.

Storno objednávky kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

 • Spotrebiteľ vypĺňa a odosiela objednávkový formulár predávajúcemu s vedomím svojej povinnosti prevziať objednaný a následne doručený tovar.
 • V prípad dodatočného prehodnotenia objednávky dáva predávajúci spotrebiteľovi právo stornovať objednaný tovar do času 12 hodín od odoslania objednávky.
 • Spotrebiteľ môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@eroticworld.sk.

 

 

Článok V.

Stornovanie objednávky predávajúcim

 • Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku kupujúceho v prípade ak nie je možné objednávku kupujúceho splniť v lehote do 30 dní od doručenia objednávky z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ objednaného tovaru prerušil výrobu, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z doručenej objednávky a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho.

 

Článok VI.

Ceny tovarov

 • Všetky ceny tovarov sú zmluvné. V e-shope predávajúceho na webovej stránke eroticworld.sk sú uvedené ceny aktuálne v čase realizácie objednávky, pričom ceny sú konečné, vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. Cena tovaru nezahŕňa náklady spojené s dopravou a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. „nákupného košíka“ a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.
 • Akciové ceny platia len do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo len po dobu časovo určenú.
 • Pôvodná predajná cena znamená  platnú cenu za tovar alebo službu, za ktorú predmetný tovar/službu predávajúci ponúkal bez zohľadnenia možných bonusov a iných zľavových akcií na prevádzkovanom e-shope, alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy len tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

 

Článok VII.

Prevod a nadobudnutie vlastníckeho práva

 • Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
 • Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.
 • Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 • Predávajúci je povinný kupujúcemu odovzdať tovar spolu so sprievodnou dokumentáciou a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s kúpnou zmluvou resp. týmito VOP.

 

Článok VIII.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu tovaru spotrebiteľovi, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov ak Zákon o ochrane spotrebiteľa neustanovuje inak.
 • Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.
 • Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 • Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar je neprípustné zasielať na dobierku nakoľko takto odoslaný tovar nebude predávajúcim prevzatý.
 • Kupujúcemu sa odporúča tovar vrátiť v kompletnom balení, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom kupujúci tovar prevzal. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bola kúpa tovaru vybaveného s nádržou na palivo, musí byť v okamihu odovzdania tovaru kupujúcim predávajúcemu nádrž prázdna.
 • Odstupujúcemu kupujúcemu sa odporúča, aby si vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielal doporučene a ako poistenú zásielku.
 • Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 • Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 • V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať od kupujúceho čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 • Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, ak tieto nebudú vrátené predávajúcemu, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúcim. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované samostatne.
 • Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona o ochrane spotrebiteľa, a to:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
  10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok IX.

Dodacie podmienky

 • Dodacia lehota na dodanie objednaného tovaru je 5 pracovných dní od prijatia objednávky predávajúcim. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane okolnostiam spôsobujúcim omeškanie, ak tieto nepredstavujú dôvod omeškania zavinený na strane  predávajúceho, uvedených v Článku V. týchto VOP. O týchto okolnostiach bude predávajúci informovať kupujúceho bezodkladne po ich zistení. V prípade, ak nebude objednaný tovar dodaný v lehote do 30 dní z dôvodov uvedených v Článku V. týchto VOP, predávajúci je oprávnený stornovať objednávku, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 • Mimo územia Slovenskej republiky sa objednaný tovar odosiela výlučne po predchádzajúcom uhradení zálohovej faktúry, pričom prepravné náklady sa vypočítajú individuálne pre každú zásielku.
 • Ceny za prepravu uvedené pri jednotlivých tovaroch uvedených v objednávkovom formulári sa vzťahujú len na tovar odosielaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 • Ak je z dôvodu na strane kupujúceho potrebné objednaný tovar doručovať opakovane alebo ak kupujúci požiada o iný spôsob doručenia, aký bol uvedený v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • Fakturačné údaje kupujúceho je možné meniť spätne po odoslaní objednávky len po dohode s predávajúcim.
 • Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, kupujúci bude vopred informovaný o danej skutočnosti, pričom plnenie objednávky postupným dodaním tovarov formou čiastočných dodávok bude realizované až po dohode s kupujúcim.
 • Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaná sprievodná dokumentácia od výrobcu.
 • Predávajúci realizuje dodanie tovaru kupujúcemu:
 1. kuriérskou službou alebo
 2. osobne na prevádzke predávajúceho.

 

Článok X.

Platobné podmienky

 • Za objednaný tovar je možné vykonať úhradu jedným z nasledovných spôsobov:
  1. platba na dobierku (kupujúci vykonáva úhradu priamo kuriérovi pri preberaní tovaru),
  2. platba pri osobnom prevzatí na prevádzke,
  3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,
  4. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre.
 • Kupujúci je v objednávke ešte pred jej záväzným potvrdením informovaný o účtovanej cene za dopravu.
 • Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny majetkom predávajúceho (výhrada vlastníckeho práva), avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

 

Článok XI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 • Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 • Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu,
  3. skontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 • Predávajúci je povinný:
 1. dodať kupujúcemu tovar v požadovanej akosti, množstve a v dohodnutej cene,
 2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
 • V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (občiansky preukaz alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov má predávajúci právo odmietnuť tovar vydať.
 • Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu doplniť e-mailovú adresu, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP alebo reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v čase odoslania objednávky kupujúcim a prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 • Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom VOP, vrátane reklamačných podmienok.
 • Tieto VOP a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a taktiež sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu (doplniť odkaz).
 • Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je možné riešiť  mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je  (§ 3 ods.2 písm. a/ zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov).
 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu a odkaz na platformu riešenia spotrebiteľských sporov on-line je alebo priamo na webovej stránke MH SR .
 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú  prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.

 

Článok XIII.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.
 • Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretej osobe okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.
 • V rámci reklamačného konania sú od kupujúceho vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.
 • Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 • Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky.

 

Článok XIV.

Údaje orgánu dozoru

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Prievozská 32, P.O. BOX 5

820 07 Bratislava 27

Tel.: 02/58 272 172

E-mail: ba@soi.sk