Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

pre kupujúceho – spotrebiteľ

 1. Reklamácia je prípustná výlučne pri tovare, ktorý bol zakúpený u obchodnej spoločnosti GRIMALDI s.r.o., so sídlom č. 253, 930 39 Čenkovce, IČO: 47 378 671, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 32335/T. Ako záručný list slúži doklad o kúpe (faktúra) a v prípade poskytnutia dlhšej záručnej doby aj záručný list.
 2. V prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), sa na všetky nové výrobky poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si výrobok preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
 4. Ak ide o použitý tovar (napr. vystavený alebo predvádzací tovar), o ktorej skutočnosti je kupujúci vopred informovaný, predstavuje záručná doba 12 mesiacov.
 5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 6. V rámci reklamačného konania sú od kupujúceho vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. ak k vade došlo mechanickým poškodením tovaru kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. zanedbaním starostlivosti o tovar a údržby tovaru.
 8. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť tovaru teda nemožno považovať za vadu.
 9. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu predávajúceho uvedenú nižšie (nie na dobierku), alebo osobne na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Odporúčame výrobok zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a opis reklamovanej vady. Reklamáciu je možné uplatniť prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo osobne.
 10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu na reklamačné konanie a jej následné zaevidovanie v evidencii reklamácií.
 11. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude kupujúcemu zaslané písomne.
 12. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a má právo na vrátenie kúpnej ceny za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 13. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, reklamácia môže byť vybavená zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kupujúcemu bude poskytnutá kópia odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 14. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a reklamácia bola vybavená zamietnutím, v doklade o vybavení reklamácie bude uvedená informácia, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak bude tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 15. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
  2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
  3. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 16. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru. Nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 17. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok uverejnených na webovej stránke a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 18. Adresa na zasielanie reklamovaného tovaru a písomností súvisiacich s reklamáciou tovaru: GRIMALDI s.r.o., so sídlom č. 253, 930 39 Čenkovce, IČO: 47 378 671.

Všeobecné podmienky vybavenia reklamácie kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba

 1. Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu eroticworld.store medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, sú upravené  v  zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Predávajúci poskytuje na tovar predaný fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe záručnú dobu 12 mesiacov.
 3. V prípade uplatnenia reklamácie  kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, sa predávajúci  zaväzuje o prijatej reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. O tomto rozhodnutí – spôsobe vybavenia reklamácie bude kupujúci  informovaný prostredníctvom  kontaktného e-mailu.
 4. Ak ide o výrobnú vadu, ktorú je možné odstrániť, bude reklamovaný tovar opravený. Pokiaľ nie je  možná oprava, a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu reklamovaného tovaru, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru.
 5. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.
 6. Ak ide o výrobnú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar  mohol riadne užívať ako tovar  bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar  s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, alebo vystaví dobropis.